สโมสรฝึกการพูดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า

นที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรฝึกการพูดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า ศูนย์เชียงราย ชมรมคนดีศรีเชียงราย และโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรม “เยาวชนไทยใสสะอาด” และ กิจกรรม “ปันน้ำใจคลายความหนาว” ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม