วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลวาวี   อำเภอแม่สรวย   จังหวัดเชียงรายรหัสไปรษณีย์ 57180  โทรศัพท์  0-53760029   website http://www.waweewit.ac.th   email : waweeadmin@gmail.com   โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 (เชียงราย-พะเยา) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 290 หมู่ที่ 1 ตำบลวาวี  อำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย  มีพื้นที่  45 ไร่  2  งาน  40  ตารางวา ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2533 โดยใช้ห้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาบ้านวาวีและสำนักงานกลุ่มหนุ่มสาวบ้านวาวีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ตำบลวาวีที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มอบที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนตั้งชื่อว่า   ”  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม (สาขา ) “โดยมี      นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์ เป็นผู้บริหารโดยจัดส่งนายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นสอน นายประเสริฐ  ไชยมหาวรรณ นายเมธี    วงค์ครุฑ และนายมานพ  สุขพิงค์   ผลัดเปลี่ยนกันมาบริหารงานต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา   ชื่อว่า   “ โรงเรียนวาวีวิทยาคม”       เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแต่งตั้ง     นายสมเจตน์    รัตนสุวรรณ    รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน วันที่  1  ตุลาคม  2535  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายเกษม  หมื่นตาบุตร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต่อมาเมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2537  กรมสามัญศึกษาอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู ให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม  และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต่อมาเมื่อวันที่  20  มกราคม  2540  กรมสามัญศึกษาได้จัดส่งนางสาวนิธิยา  วัฒนะปราน  มาดำรงตำแน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาเมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นางณาตยา  มานะ  รักษาการอาจารย์ใหญ่  วันที่  16  มีนาคม  2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางช่อฟ้า  ม่วงมณี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่           วันที่  7  พฤษภาคม  2545  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิเชียร  ทาทอง  มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  วันที่  1  พฤษภาคม  2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายทีปชัย  วงศ์วรศรีโรจน์  มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางสมัย ลาเกลี้ยง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  วันที่  20  มิถุนายน  2548  นายประดิษฐ์  โพธิกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้งนายสมิทธ์  ปุตตะลอ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้ง นายเอนก   ตาคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี  2554 – 2557  ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้งนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี 2557-2561 และ    ต่อมาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้ ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  ในปี  2561 – 2565

ปัจจุบัน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นายธงชาติ ภู่สุวรรณ ดำรงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม

ปรัชญาของโรงเรียน

สุสสูสา สุตวัฒฑณี

การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

คำขวัญ 

เรียนดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน 

ชมพู  –  ม่วง 

         สีชมพู  หมายถึง    ความอ่อนหวาน ความสุภาพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ

                                รู้กตัญญูกตเวที และมี ความเมตตากรุณา

         สีม่วง   หมายถึง    ความเป็นอมตะ ความคงทนถาวร ของความรู้ที่ติดตัวผู้ใฝ่การศึกษา

สัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์ 

            ภูเขา       หมายถึง    สถานที่ตั้งของโรงเรียน ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีความร่มรื่น  มีความ

              ซับซ้อนและหลากอารยธรรม

         ดวงอาทิตย์  หมายถึง  แสงสว่างของความรู้ที่ฉายแสงให้ภูเขาเพิ่มความตระหง่านมี

                                    เอกภาพขณะเดียวกันแสงสว่างก็ขับไล่ความมืดของอวิชาให้หมดไป

         หนังสือ     หมายถึง    ความรู้และวิทยาการที่จะนำความสว่างมาสู่บนดอย

         ใบชา       หมายถึง    พืชเศรษฐกิจที่จะนำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงของคนวาวี

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมภาษา มุ่งพัฒนาผู้เรียน เพียรสร้างคุณธรรมจริยธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างชื่อเสียงด้วยวัฒนธรรม นำสู่มาตรฐานสากล

อัตลักษณ์

สืบสานวัฒนธรรม ชาติพันธ์กลมเกลียว
เอกลักษณ์ เลิศล้ำภาษาจีน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมการใช้ภาษาจีนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร
 2. ส่งเสริมผู้เรียนด้านทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. ส่งเสริมครูในการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม การบริการในทุกด้านอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล

       เป้าประสงค์

 1. นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและใช้ภาษาจีนได้ในระดับมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามศักยภาพ
 5. ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. โรงเรียนมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล