โรงเรียนวาวีวิทยาคม

<php echo do_shortcode(‘
‘); >

ปรัชญาของโรงเรียน

   สุสสูสา สุตวัฒฑณี

   การใฝ่ใจศึกษา  เป็นเครื่องพัฒนาความรู้

คำขวัญ 

   เรียนดี  มีคุณธรรม  นำกีฬา  พัฒนาสังคม

สีประจำโรงเรียน 

   ชมพู  –  ม่วง 

         สีชมพู  หมายถึง    ความอ่อนหวาน ความสุภาพ ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ

                                      รู้กตัญญูกตเวที และมี ความเมตตากรุณา

         สีม่วง   หมายถึง    ความเป็นอมตะ ความคงทนถาวร ของความรู้ที่ติดตัวผู้ใฝ่การศึกษา

 

สัญลักษณ์

ความหมายของสัญลักษณ์ 

    ภูเขา           หมายถึง  สถานที่ตั้งของโรงเรียน ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง มีความร่มรื่น  มีความ

                                      ซับซ้อนและหลากอารยธรรม

     ดวงอาทิตย์  หมายถึง  แสงสว่างของความรู้ที่ฉายแสงให้ภูเขาเพิ่มความตระหง่านมี

                                       เอกภาพขณะเดียวกันแสงสว่างก็ขับไล่ความมืดของอวิชาให้หมดไป

     หนังสือ        หมายถึง  ความรู้และวิทยาการที่จะนำความสว่างมาสู่บนดอย

     ใบชา            หมายถึง  พืชเศรษฐกิจที่จะนำมาซึ่งรายได้และชื่อเสียงของคนวาวี

 

วิสัยทัศน์

    โรงเรียนวาวีวิทยาคมมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีทักษะในการดำรงชีวิตโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 

อัตลักษณ์

   สืบสานวัฒนธรรม ชาติพันธ์กลมเกลียว

 

เอกลักษณ์

    เลิศล้ำภาษาจีน

 

พันธกิจ

 1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะในการดำรงชีวิต สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
 2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อย่างหลากหลาย
 4. ส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

 

ค่านิยม

1) มุมมองเชิงระบบ 

2) การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ 

3) ให้ความสำคัญกับบุคลากร 

4) ความเป็นเลิศด้านทักษะอาชีพ  

5) ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน  

6) ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน 

1) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

2) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนทักษะอาชีพ

 

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและใช้ภาษาจีนได้ในระดับมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนมีทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตย ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามศักยภาพ
 5. ครูทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 6. โรงเรียนมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 7. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ และการบริหารงานที่สอดคล้องกับการควบคุมภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา
 8. โรงเรียนมีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล