0

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โดย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 1 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 3 แผนการเรียน ได้แก่
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษ-จีน)
3.แผนการเรียนคหกรรม
 
 
 
0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
  1. นายปิยพงษ์  สิมะพรม หัวหน้างาน
  2. ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์  สุเมธาลังการ คณะทำงาน
  3. นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์ คณะทำงาน
  4. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ เลขานุการ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 
  1)นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์ หัวหน้างาน
  2)นายวสันต์  สุภี คณะทำงาน
  3)นางสาวดวงสุดา  สมบูรณ์ไพรวัลย์ เลขานุการ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 
  1)ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์  สุเมธาลังการ หัวหน้างาน
  2)นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์ คณะทำงาน
  3)นายวิรุตน์  เตรียมทนะ   คณะทำงาน
  4)นางธารวิมล  วงค์ชัย เลขานุการ
กิจกรรมชุมนุม
 
  1)นายปิยพงษ์  สิมะพรม หัวหน้างาน
  2)นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา   คณะทำงาน
  3)นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ เลขานุการ