OIT2565

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนพัฒนาสถานศึกษาหรือแผนยุทธศาสตร์
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. ประชาสัมพันธ์
8. Q&A
9. Social Networt
10. แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 6 เดือนแรก งบประมาณ 2565
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14. คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม