ประชุมผู้ปกครงโรงเรียนวาวีวิทยาคม

ประชุมผู้ปกครงโรงเรียนวาวีวิทยาคมภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2561โดนการนำของ
ผอ.ดร. ชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม และนโยบายการบริหารโรงเรียนทั้งสี่ฝ่ายให้ผู้ปกครงนักเรียนได้รับทราบวันที่15พฤศจิกายน2561