การประเมินการบริหารจัดการโรงเรียน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนวาวีวิทยาคมโดยการนำโดยนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินการประเมินการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36  วิทยาเขตเบญจมิตร โดยมีนายส่งศัดิ์ เทพดวงแก้ว ประธานสหวิทยาเขตเบญจมิต เป็นกรรมการทั้งนี้เพื่อการติดตามการบริหารงานในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบตามนโยบาย สพฐต่อไป