วันภาษาไทย2561

เนื่องในวันภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้มีการจัดกิจกรรม “เชิดชูสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทย” โดยมีท่านผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยในกิจกรรมเชิดชูสุนทรภู่ รู้รักษ์ภาษาไทยได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย