ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมซ้อมหนีไฟ กิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้มีการลงมือทำจริง ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ จากสถานการณ์ใกล้เคียงความเป็นจริง ทั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้และประสบการณ์แล้ว ยังได้รับความตื่นเต้น ความสนุก และเสียงหัวเราะจากทีมงานวิทยากรจาก อบจ.เชียงรายอีกด้วย