โรงเรียนวาวีวิทยาคม จัด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561

โรงเรียนวาวีวิทยาคม นำโดยนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ ทั้งนี้นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้โอวาทและการอยู่ร่วมกันในสังคมและความประมาทในการดำรงชีวิต ณ หอประชุมโรงเรียนวาวีวิทยาคม