คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 เมษายน 2559 ผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประจำอำเภอแกลง จังหวัดระยองโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการธีระวัธน์ สิงหบุตร และคณะครู ในโอกาสนี้คณะครูได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวาวีวิทยาคมต่อไป(สรวีย์ ข่าว/ธีระเดช ภาพ ประชาสัมพันธ์ รร.)