การประชุมผู้ว่าสัญจรโรงเรียนวาวีวิทยาคมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย