ทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทคมสัญจร ณ โรงเรียนทั้งหมด 9 โรงเรียน

โดยในวันที่ 31 มกราคม 2561
ทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนวาวีวิทคมสัญจร ณ โรงเรียนทั้งหมด 9 โรงเรียนด้วยกัน โดยมีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านวาวี 
2.โรงเรียนบ้านมังกะล่า 
3.โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 
4.โรงเรียนบ้านปางกิ่ว 
5.โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 
6.โรงเรียนบ้านโป่งกลางน้ำ
7.โรงเรียนบ้านขุนสรวย
8.โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 
9.โรงเรียนบ้านดอยช้าง

ซึ่งคณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคมได้กระจายกำลังไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 9 โรงเรียน เพื่อทำการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนดังกล่าว

โดยทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมเชื่อว่านักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละโรงเรียนนั้นจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และของรางวัลต่างๆจากคุณครูที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอน เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ทางโรงเรียนวาวีวิทยาคมต้องขอขอบพระคุณ
โรงเรียนทั้ง 9 แห่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง