คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนางสาวสุรีย์ ศรีเลาว์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวาวีวิทยาคม ให้การต้อนรับ