การรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 20 ก.พ. 62 
ได้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เรื่องการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร