กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

นื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นวันเอดส์โลก ประจำปี 2561
ทางงานสภานักเรียน โรงเรียนวาวีวิทยาคม ร่วมกับ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ และตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคเอดส์ และสามารถป้องกันโรคได้อย่างถูกวิธี ตามคำขวัญประจำวันเอดส์โลกในปี 2561 ที่ว่า“Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”