โครงการอบรมสร้างทักษะชีวิตการป้องกันการเสพยาเสพติดในสถานศึกษา

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนวาวีวิทยาคมร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาวีจัด   เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมรู้เท่าทันโทษของการใช้สารเสพติด รวมไปถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในชีวิตให้ห่างไกลสารเสพติด ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การรับชมวีดิทัศน์ การรับฟังคำบรรยาย และการทำกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น