โรงเรียนวาวีวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

เมื่อวันที่ 13 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนวาวีวิทยาคมรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

จากสำนักงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ได้มีการตรวจเยี่ยมอาคารสถานที่และจุดต่างๆภายในโรงเรียนวาวีวิทยาคมเพื่อให้รับการประเมินด้านต่างๆอย่างครบถ้วน