โรงเรียนวาวีวิทยาคมประเมินประเมิน3เสพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมและประเมินกิจกรรมตามโครงการ 3 เสพภายในสถานศึกษา ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวาวีวิทยาคม สพม.36