พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561

วันที่14มิถุนายน2560โรงเรียนวาวีวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561โดยการนำสภานักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคมเพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ และทั้งนี้ได้มีการประกวดเรียงความ พานสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์