โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ผู้อำนวยการณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ และคณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2561
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กลุ่มจังหวัดที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)
กลุ่มจังหวัดที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมัธยมศึกษา เขต 36

วันที่ 8-10 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่