โรงเรียนวาวีวิทยาคมเข้าร่วมงาน สพม.36 สัญจร พบเพื่อนครู

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561โรงเรียนวาวีวิทยาคมเข้าร่วมงาน สพม.36 สัญจร พบเพื่อนครู และรับมอบรางวัลสถานศึกษายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O NET) โดยใช้กระบวนการ Bench to Best School ที่มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย O NET รวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากท่านมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ณ หอปรพชุม โรงเรียนพานพิทยาคม