รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

10กรกฎาคม2560นักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม รณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล