โรงเรียนวาวีวิทยาคม รับการอบรม

นางณัชชาพัชร์  พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยา ได้เป็นประธานการอบรมในหัวข้อ “การสร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผล” เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวาวีวิทยาคม โดยวิทยากร ศน.วีรัตน์ สานุมิตร การอบรมครั้งนี้ทำให้คณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปให้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง

 

aobrom

About สรวีย์ นโนใจ