ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

นางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับและขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาวีที่มาทำการฉีดพ่นหมอกควันและทรายอะเบทกำจัดยุงลาย ภายในบริเวณโรงเรียนวาวีวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่และมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ภายในโรงเรียนทำให้เอื้อต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกไปแพร่ระบาดสู่คน เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดโรคระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในโรงเรียน (สรวีย์ มโนใจ-ข่าว/ธีรเดช คำแก่น-ภาพ)

mos

About สรวีย์ นโนใจ