การประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้เข้ารับการประเมินสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้รับการประเมินจากทีมผู้ประเมินนำโดย ผอ.วันสว่าง  สิงห์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครวิทยาคม ผอ.ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม และครูชุติมา  พู่ตระกูล จากโรงเรียนดอยงามวิทยาคม ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น (สรวีย์ ข่าว/ธีรเดช ภาพ)

liber1

About สรวีย์ นโนใจ