เดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวาวีวิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ที่หมู่บ้านวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัย ของการสูบบุหรี่ ทั้งนี้คณะครูและนักเรียนได้รับความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้านอย่างดี (สรวีย์:ข่าว/วลัยภรณ์:ภาพ)

dufree59