กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวาวีวิทยาคมได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น โดยมีท่าน ผอ.ณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงานกีฬาสีภายใน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนและคณะครู โรงเรียนวาวีทยาคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียนให้กับคณะครูและนักเรียน (สรวีย์:ข่าว/ธีรเดช:ภาพ)

keera59-1keera59