ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนวาวีวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธาน การเข้าค่ายครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร ดังนี้ ท่านพระคุณเจ้าอธิการสมชาติ ฐิติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดแม่ห่าง วิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวาวี คณะครูกลุ่มงานวิชาการ และหน่วยพื้นที่พิเศษดอยวาวี ร.17 กิจกรรมเข้าค่ายครั้งนี้ได้ปลูกฝังให้นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม รู้ทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด สร้างภูมิคุมกันให้กับนักเรียน และนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

1-4-591-4-59-2