ข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

SARโรงเรียนวาวีวิทยาคม2560

สารสนเทศวาวีวิทยาคม2560

SARโรงเรียนวาวีวิทยาคม2559

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2561

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ2560

กลุ่มงานวิชาการ

💡 PISAการรู้เรื่องการอ่าน

💡 PISAการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

💡 สถานการณ์ในการสร้างข้อสอบ

💡 PISAการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

💡 การเตรียการสอบPISA

 

About the Author