ข้อมูลสารสนเทศ

1.กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

➡  คำสั่งประจำปี

➡  มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

➡  คู่มือครู

➡  รายงานการเงิน

➡  งานประชาสัมพันธ์

 

2.กลุ่มบริหารงานวิชาการ

➡  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

➡  งานทะเบียนนักเรียน

➡  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

➡  ผล O-NET

➡  งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา

➡  งานวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา

➡  งานนิเทศการสอน

 

3.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

➡  กิจกรรม/โครงการ

➡  งานสภานักเรียน

➡  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

➡  ประชุมผู้ปกครอง

➡  ห้องเรียนสีขาว

➡  ระบบ EQ

➡  ระบบ SDQ

➡  งานจราจร

➡  งานชุมชนสัมพันธ์

➡  ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา

 

4.กลุ่มบริหารงานแผนฯและประกันคุณภาพการศึกษา

➡  แผนพัฒนาการศึกษา

➡  แผนปฏิบัติงานประจำปี

➡  ค่าเป้าหมายมาตราฐานการศึกษา

➡  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

➡  ผลการตรวจสอบภายใน

 

5.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

➡  หน้าที่และความรับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป

➡  มาตรการสถานศึกษาปลอดภัย

➡  งานประกันอุบัติเหตุ

➡  งานอาคารสถานที่

➡  งานโสตทัศนูปกรณ์

➡  งานเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา

➡  งานป้องกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยสถานศึกษาปลอดภัย

➡  งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

➡  งานลูกจ้างประจำ ลูกจ้าง ชั่วคราว

➡  งานโภชนาการ

➡  งานหอพักนักเรียน

➡ สรุปผลการดำเนินงาน

 

6.คู่มือปฏิบัติงาน

➡ หลักสูตรสถานศึกษา

➡ มาตรฐานการปฏิบัติงาน

➡ ผลการเรียน