ฝ่ายบริหารโรงเรียนวาวีวิทยาคม

นายธงชาติ ภู่สุวรรณ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม

นายเอกพล อุโมงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายจตุพงษ์ สอนศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวนภัทรธมณฑ์ สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป