ฝ่ายบริหารโรงเรียนวาวีวิทยาคม

นายชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธงชาติ ภู่สุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางอุบลรัตน์ คำแก่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายสุชาติ สมงาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายเอกพล อุโมงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานฯ

นางสาวนภัทรธมณฑ์ สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป