รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
โดย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 1 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 3 แผนการเรียน ได้แก่
1.แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.แผนการเรียนศิลป์ภาษา (ภาษาอังกฤษ-จีน)
3.แผนการเรียนคหกรรม