ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

นายธีรเดช  คำแก่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

IMG_3369นายจำลอง  ชัยวงค์

ช่างครุภัณฑ์

IMG_3367นายวีระ  แสงสุวรรณ

พนักงานขับรถ

นางพรชนก จิรนิมิตนันท์

แม่บ้าน