ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

IMG_3395นายธีรเดช  คำแก่น
ครูธุระการ

IMG_3407นายวิชัย  วงศ์ศรีวิศาล

ช่างครุภัณฑ์

IMG_3369นายจำลอง  ชัยวงค์

ช่างครุภัณฑ์

IMG_3367นายวีระ  แสงสุวรรณ

พนักงานขับรถ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

รออนุมัติ

About the Author