ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

 • โรงเรียนวาวีวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57180     
 • โทรศัพท์  0-53760029   
 • website : http://www.waweewit.ac.th 
 • email : waweeadmin@gmail.com           
 • โรงเรียนวาวีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีพื้นที่  45 ไร่  2  งาน  40  ตารางวา

ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2533 โดยใช้ห้องเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาบ้านวาวีและสำนักงานกลุ่มหนุ่มสาวบ้านวาวีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในพื้นที่ตำบลวาวีที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มอบที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน

ตั้งชื่อว่า “โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม (สาขา ) ” โดยมี นายปรีชา  พัวนุกูลนนท์ เป็นผู้บริหาร โดยจัดส่งนายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นสอน นายประเสริฐ  ไชยมหาวรรณ นายเมธี    วงค์ครุฑ และนายมานพ  สุขพิงค์  ผลัดเปลี่ยนกันมาบริหารงาน

 • ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2534  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  ชื่อว่า  “ โรงเรียนวาวีวิทยาคม” เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และแต่งตั้ง    นายสมเจตน์  รัตนสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
 • วันที่  1  ตุลาคม  2535  กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง  นายเกษม  หมื่นตาบุตร  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม 
 • วันที่  19  ตุลาคม  2537  กรมสามัญศึกษาอนุมัติการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู ให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวาวีวิทยาคม  และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
 • วันที่  20  มกราคม  2540  กรมสามัญศึกษาได้จัดส่งนางสาวนิธิยา  วัฒนะปราน  มาดำรงตำแน่งอาจารย์ใหญ่ 
 • วันที่  24  ตุลาคม  2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นางณาตยา  มานะ  รักษาการอาจารย์ใหญ่ 
 • วันที่  16  มีนาคม  2544  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางช่อฟ้า  ม่วงมณี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่          
 • วันที่  7  พฤษภาคม  2545  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายวิเชียร  ทาทอง  มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ 
 • วันที่  1  พฤษภาคม  2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายทีปชัย  วงศ์วรศรีโรจน์  มาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่
 • วันที่ 8 ธันวาคม 2546  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนางสมัย ลาเกลี้ยง  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
 • วันที่  20  มิถุนายน  2548  นายประดิษฐ์  โพธิกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
 • วันที่ 4 ธันวาคม 2551 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้งนายสมิทธ์  ปุตตะลอ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม 
 • วันที่ 18 ตุลาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้ง นายเอนก   ตาคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี  2554 – 2557 
 • ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งแต่งตั้งนางณัชชาพัชร์ พันธุ์นิติภูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี 2557-2561
 • ต่อมาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้ ดร.ชูชาติ วิศิษฏ์ลานนท์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม  ในปี  2561 – 2565
 • ต่อมาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้ นายธงชาติ ภู่สุวรรณ ดำรงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม ในปี  2565 – 2566

ปัจจุบัน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้งให้นายศรีวรรณ  ตุ้ยต๋า ดำรงรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566)