กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นางสาวอุบลรัตน์  คำแก่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

 

นางสาวภาวินีย์ สักแกหลี
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายจตุพงษ์ สอนศรี
หัวหน้างานบุคคล

นายธนภูมิ มะลิกุล
หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวนัทธิณี พรหมณี
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายปิยพงษ์ สิมะพรม
หัวหน้างานโสต และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางอุบลรัตน์ คำแก่น
หัวหน้างานการเงิน

นางสาววรรณภา ทะอินทร์
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางวันวิสาห์ ประกาสิทธิ์
หัวหน้างานโรงเรียนธนาคาร

นายธีรเดช คำแก่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกัญญาวีร์ สว่างทิตย์
เลขานุการกลุ่มงานอำนวยการ

-งานบุคคล
-งานการเงิน 
-งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานโสต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานโรงเรียนธนาคาร
-งานสารบรรณ 
-งานเลขานุการ