กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

นายจตุพงษ์ สอนศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอำนวยการ

 

นางสาวภาวินีย์ สักแกหลี

 

นางสาวนัทธิณี พรหมณี

 

นางสาวปรียานุช ขันโท

 

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล

 

นายณรงค์ฤทธิ์ ใจแก้ว

 

นางสาวสุปรียา วุฒิ

 

นางสาวสิริมาศ ตาทิพย์

 

-งานบุคคล
-งานการเงิน 
-งานพัสดุ และสินทรัพย์ 
-งานประชาสัมพันธ์ 
-งานโสต และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-งานโรงเรียนธนาคาร
-งานสารบรรณ 
-งานแผนฯและงานประกันคุณภาพการศึกษา -งานเลขานุการ