กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นายสุชาติ สมงาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ

นางสาวชนากานต์ ทาก๋อง

นางสาวกาญจน์สุชญา บุญญพิศุทธิ์ธนา

นางสาวณปภัช แปงแก้ว

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
งานวัดผลและประเมินผล นายสุชาติ  สมงาม
งานพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ นางสาวชนากานต์  ทาก๋อง
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ นายสุชาติ  สมงาม
งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา
งานทะเบียนและสำมะโนนักเรียน นางสาวชนากานต์  ทาก๋อง
งานแนะแนวและทุนการศึกษา  นางสาวดวงสุดา  สมบูรณ์ไพรวัลย์
งานจัดการศึกษาแบบเรียนรวม นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี
งานห้องสมุด นางแววดาว  ตนะทิพย์
งานวิจัยในชั้นเรียน นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ นายสุชาติ  สมงาม
งานเลขานุการ นางสาวกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา