งานวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนิลตา

กลุ่มงานวิชาการ

💡 PISAการรู้เรื่องการอ่าน

💡 PISAการรู้เรื่องคณิตศาสตร์

💡 สถานการณ์ในการสร้างข้อสอบ

💡 PISAการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์

💡 การเตรียการสอบPISA