กลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

นายสุชาติ สมงาม

 

นางสาวชนากานต์ ทาก๋อง

 

นางวลัยทิพย์ รัชวงษ์

 

นางสาวอนามิกา บุญมา

 

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง

 

นางสาวแววดาว อาจหาญ

 

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
งานวัดผลและประเมินผล
งานพัฒนา สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้
งานยกระดับผลสัมฤทธิ์
งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
งานทะเบียนและสำมะโนนักเรียน
งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
งานจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
งานห้องสมุด
งานวิจัยในชั้นเรียน
งานประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายวิชาการ
งานเลขานุการ