กลุ่มบริหารงานแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา

นายเอกพล  อุโมงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปานชีวา  เทพพา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์
งานสารสนเทศ

นางวันวิสาห์ ประกาสิทธิ์
เลขานุการ