งานนโยบายและแผน

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

IMG_3404

นางสาวมนัลยา  จินะแปง
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน

นางสาวปานชีวา  เทพพา

แผนงานงบประมาณ