กลุ่มบริหารงานแผนงาน และประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวปานชีวา  เทพพา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน
และประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวกัญญาวีร์ สว่างทิตย์

 นางวันวิสาห์ ประกาสิทธิ์