งานนโยบายและแผน

IMG_3381

นายพินิจ  ตาจีน
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

IMG_3404

นางสาวมนัลยา  จินะแปง
เจ้าหน้าที่นโยบายและแผนงาน

About the Author