กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายธงชาติ ภู่สุวรรณ
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวาวีวิทยาคม

นายเอกพล อุโมงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเอกพล อุโมงค์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์ สุเมธาลังการ

นายวิรุตน์ เตรียมทนะ

นายวสันต์ สุภี

นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว

นางสาวเหมย แซ่ฟุ

นางสาวดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์

นายณรงค์ศักดิ์ ยามี