กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายธงชาติ ภู่สุวรรณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารจัดการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธนพล ด่านวิวัฒน์วงศ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์ สุเมธาลังการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นายวิรุตน์ เตรียมทนะ
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายวสันต์ สุภี
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว
งานจราจร และความปลอดภัย

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวแววดาว อาจหาญ
หัวหน้างานหอพักนักเรียน

นางสาวดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์
เลขานุการ