งานการเงินพัสดุ

IMG_3373

นางสาวมะลิวัลย์  เขื่อนปัญญา
หัวหน้าพัสดุ

นางสาววรรณภา  ทะอินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) โรงเรียนวาวีวิทยาคม

About the Author