งานการเงินพัสดุ

นายธนภูมิ  มะลิกุล
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาววรรณภา  ทะอินทร์
เจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้างานเจ้าหน้าที่การเงินนายจตุพงษ์ สอนศรี
เจ้าหน้าที่การเงิน

ข้อมูลครุภัณฑ์ (M-OBEC) โรงเรียนวาวีวิทยาคม