ข้อมูลพื้นฐาน

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120724
รหัส Smis 8 หลัก :  57022008
รหัส Obec 6 หลัก :  120724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วาวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : waweewittayakom
ที่อยู่ : เลขที่ 290 หมู่ที่ 1
ตำบล : วาวี
อำเภอ : แม่สรวย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 053-760029
โทรสาร : 053-760029
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18 กรกฎาคม 2534
e-mail : waweeadmin@gmail.com
เว็บไซต์ : www.waweewit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 55 กม.

 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวาวีวิทยาคม ประจำปี 2565

รตอ.ศุภวิชญ์ เวชพสิษฐ์

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

นายวิรุจน์ สุวรรณทา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายอำนวย  ภักดีไพศาล

ผู้แทนองค์กรชุมชน

พระครูบาสวรรค์  สีลเสฏโฐ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระนิกร สุเมโธ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

นายเอกพล  อุโมงค์

ผู้แทนครู

นายธวัชชัย พงษ์พิชิตพร

ผู้แทนผู้ปกครอง

นายภูมินทร์  แซ่ลี้

ผู้แทนศิษย์เก่า

นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมเดช  พิศาลไพโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ                             

นางสาวสุรัชญา  พิศาลไพโรจน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิชัย  วงศ์ศรีวิศาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรัชชานนท์ วันเพ็ญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ ตามี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชูชาติ วิศิษฎ์ลานนท์

กรรมการและเลขานุการฯ