ข้อมูลพื้นฐาน

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1057120724
รหัส Smis 8 หลัก :  57022008
รหัส Obec 6 หลัก :  120724
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วาวีวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : waweewittayakom
ที่อยู่ : เลขที่ 290 หมู่ที่ 1
ตำบล : วาวี
อำเภอ : แม่สรวย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 053-760029
โทรสาร : 053-760029
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18 กรกฎาคม 2534
e-mail : waweeadmin@gmail.com
เว็บไซต์ : www.waweewit.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : วาวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 55 กม.