ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นม.6 ผ่านการเข้าเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม