กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

นางสาวอนามิกา บุญมา
ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว
ครูแนะแนว

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
  1) นางสาวศิรินทิพย์  รินเที่ยง หัวหน้างาน
  2) ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์  สุเมธาลังการ คณะทำงาน
  3) นางสาวอนามิกา  บุญมา เลขานุการ
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
 
  1) นายวิรุตน์  เตรียมทนะ  หัวหน้างาน
  2) นายวสันต์  สุภี คณะทำงาน
  3) นายปรัชญา  ผัดขัน เลขานุการ
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
 
  1) ว่าที่ ร.ต.เรวัตร์  สุเมธาลังการ หัวหน้างาน
  2) นายวสันต์  สุภี คณะทำงาน
  3) นายวิรุตน์  เตรียมทนะ   คณะทำงาน
  4) นางสาวนภัทรธมณฑ์ สุขเกษม เลขานุการ
กิจกรรมชุมนุม
 
  1) นางสาวศิรินทิพย์  รินเที่ยง         หัวหน้างาน
  2) นางวลัยทิพย์  รัชวงษ์ คณะทำงาน