กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายเรวัตร์ สุเมธาลังการ
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายณรงค์ศักดิ์ ยามี
ค.บ.สุขศึกษาและพลศึกษา