กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

rawat

นายเรวัตร์ สุเมธาลังการ

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

krupala

นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์

ศษ.บ.พลศึกษา