กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา

krupala

นายธนพล  ด่านวิวัฒน์วงศ์

ศษ.บ.พลศึกษา

 

 

นายเรวัตร์ สุเมธาลังการ

วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา