กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์
ค.บ.สังคมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

นางสาวกัญชริญา ปนธะรังสี
เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 

นายเอกพล อุโมงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายเอกพล อุโมงค์
ค.บ. สังคมศึกษา

  

นายวิรุตน์ เตรียมทนะ
ค.บ.สังคมศึกษา