กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

krusangkom

นางสาววรรณภา  ทะอินทร์

ค.บ.สังคมศึกษา

นางสาวประภัสสร ไชยวงค์

ค.บ.สังคมศึกษา

นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์

ค.บ.สังคมศึกษา

 นายวิรุตน์ เตรียมทนะ
ค.บ.สังคมศึกษา

About the Author