กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นางสาวมนสิการ  เชื้อเมืองพาน
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

krusangkom

นางสาววรรณภา  ทะอินทร์

ค.บ.สังคมศึกษา

นางสาวศศิมาภรณ์ หายทุกข์

ค.บ.สังคมศึกษา

 นายวิรุตน์ เตรียมทนะ
ค.บ.สังคมศึกษา

นายเอกพล อุโมงค์
ค.บ. สังคมศึกษา

น.ส. ดวงสุดา สมบูรณ์ไพรวัลย์

สังคมศึกษา