กลุ่มสาระศิลปะ

IMG_3381

นายพินิจ  ตาจีน
ศษ.บ.ศิลปะ
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา

ครูโบ๊ท

นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
ศ.บ.ศิลปะไทย

นายวินัย คำยันต์

ค.บ.ดนตรี

About the Author