กลุ่มสาระศิลปะ

นายวินัย คำยันต์
ค.บ.ดนตรีศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

 

นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว
ศษ.บ. ศิลปศึกษา

 

นายวรวุฒน์ อุดนัน
ค.บ.นาฏศิลป์