กลุ่มสาระศิลปะ

นายวินัย คำยันต์

ค.บ.ดนตรีศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว
ศษ.บ. ศิลปศึกษา