กลุ่มสาระศิลปะ

นายวินัย คำยันต์

ค.บ.ดนตรีศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายวัชชพันธ์  บุญณลัย
ศ.บ.ศิลปะไทย

นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว
ศษ.บ. ศิลปศึกษา

About the Author