กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

                                                          

IMG_3401นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงศ์

ค.บ.ชีววิทยา

    

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง

กศ.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

นายสุชาติ สมงาม

วท.บ เคมีอุตสาหกรรม

jinwara

นางสาวจิณห์วรา    พาสุนนท์

ค.บ. ฟิสิกส์

 

About the Author