กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

IMG_3401นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงศ์

ค.บ.ชีววิทยา

    

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง

กศ.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

นายสุชาติ สมงาม

วท.บ เคมีอุตสาหกรรม

jinwara

นางสาวจิณห์วรา    พาสุนนท์

ค.บ. ฟิสิกส์

นางวันวิสาห์   ประกาสิทธิ์
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
ค.บ.วิทยาศาสตร์
นายวสันต์  สุภี
ค.บ. ฟิสิกส์

About the Author