กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 

นายวสันต์ สุภี
ค.บ. ฟิสิกส์
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นายสุชาติ สมงาม
วท.บ เคมีอุตสาหกรรม

 

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง
กศ.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

 

นางสาวสิริรัตน์ พงษ์เสือ
ค.บ.วิทยาศาสตร์

 

นายณรงค์ฤทธิ์ ใจแก้ว
ค.บ.ฟิสิกส์

 

นางวันวิสาห์ ประกาสิทธิ์
ค.บ. ชีววิทยา

 

นางวลัยทิพย์ รัชวงษ์
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

 

นางสาวนัทธิณี พรหมณี
กศ.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา