กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

IMG_3400                                                          หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสาวขวัญฤทัย  คำฝาเชื้อ
ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

IMG_3401นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงศ์

ค.บ.ชีววิทยา

นายภาคภูมิ มณีวรรณ

ค.บ.วิทยาศาสตร์

    

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง

กศ.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

นายสุชาติ สมงาม

วท.บ เคมีอุตสาหกรรม

jinwara

นางสาวจิณห์วรา    พาสุนนท์

ค.บ. ฟิสิกส์

About the Author