กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

IMG_3373

นางสาวมะลิวัลย์  เขื่อนปัญญา

ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                               IMG_3401นางสาวไพรินทร์  อินต๊ะวงศ์
ค.บ.ชีววิทยา

นายภาคภูมิ มณีวรรณ

ค.บ.วิทยาศาสตร์
IMG_3400นางสาวขวัญฤทัย  คำฝาเชื้อ
ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)

     

นางสาวรมิดา ใจสืบ

ศษ.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)

    

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง

กศ.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

jinwara

นางสาวจิณห์วรา    พาสุนนท์

ค.บ. ฟิสิกส์

About the Author