กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิรินทิพย์ รินเที่ยง

กศ.บ.วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

นายสุชาติ สมงาม

วท.บ เคมีอุตสาหกรรม

นางวันวิสาห์   ประกาสิทธิ์
ค.บ. ชีววิทยา
นางสาวสิริรัตน์  พงษ์เสือ
ค.บ.วิทยาศาสตร์
นายวสันต์  สุภี
ค.บ. ฟิสิกส์

นายปิยพงษ์ สิมะพรม

คอมพิวเตอร์