กลุ่มสาระภาษาไทย

IMG_3394

นางสาวนุสรา  ทองดี
ค.บ.ภษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

IMG_3403

นางสาววลัยภรณ์  ต๊ะติ๊บ
ศศ.บ.บรรณารักษ์ศาสตร์ฯ

IMG_3404

นางสาวมนัลยา  จินะแปง
ศษ.บ.ภาษาไทย

นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี

ค.บ.ภาษาไทย

About the Author