กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายธนภูมิ  มะลิกุล
กศ.บ ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี

ค.บ.ภาษาไทย

This image has an empty alt attribute; its file name is bb.jpg

นางแววดาว  ตนะทิพย์

กศ.บ. บรรณารักษ์

นายจตุพงษ์ สอนศรี
ค.บ.ภาษาไทย
นางสาวณปภัช  แปงแก้ว
ค.บ.ภาษาไทย