กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวภาวินีย์ สักแกหลี
ค.บ.ภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายจตุพงษ์ สอนศรี
ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวแววดาว อาจหาญ
กศ.บ. บรรณารักษ์