กลุ่มสาระภาษาไทย

IMG_3394

นางสาวนุสรา  ทองดี
ค.บ.ภษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

IMG_3404

นางสาวมนัลยา  จินะแปง
ศษ.บ.ภาษาไทย

นางสาวภาวินีย์  สักแกหลี

ค.บ.ภาษาไทย

นางสาวณปภัช  แปงแก้ว

ค.บ.ภาษาไทย

About the Author