กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล
ศศ.บ.ภาษาจีน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนากานต์ ทาก๋อง
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวเหมย แซ่ฟุ​
ค.บ.การสอนภาษาจีน

นางสาวสุปรียา วุฒิ
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวปานทิพย์ โปทา
ค.บ.ภาษาอังกฤษ