กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

%e0%b8%81

นางกาญจน์สุชญา  บุญญพิศุทธิ์ธนา

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล

ศศ.บ.ภาษาจีน

 

นางสาวชนากานต์  ทาก๋อง
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
นางสาวเหมย แซ่ฟุ​
ค.บ.การสอนภาษาจีน

นางสาวปานทิพย์  โปทา

ค.บ.ภาษาอังกฤษ