กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวกะฐิน ธรรมโชติตระกูล

ศศ.บ.ภาษาจีน

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

IMG_3405

นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
krueng

นางสาวกัญญารัตน์  แก้วนิลตา

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

%e0%b8%82

นางสาวปทุมวัน  สำนึกตน

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

%e0%b8%81

นางสาวธัญญาลักษณ์  แดงชมภู

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวปานทิพย์  โปทา

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

นางสาวอุษา  ทวีกิตติคุณ

ค.บ.การสอนภาษาจีน

About the Author