กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวธัญธิชา  อินทะจักร์

วท.บ.คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

IMG_3375

นางสาวอุบลรัตน์  สักแกแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์

komsorn

นายคมศร  ขันตี
ศษ.บ.คณิตศาสตร์

 

นายกรวิทย์   

About the Author