กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกัญญาวีร์ สว่างทิตย์
กศ.บ.คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวปานชีวา  เทพพา
ค.บ. คณิตศาสตร์

นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว
ค.บ. คณิตศาสตร์