กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวธัญธิชา  อินทะจักร์

วท.บ.คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

IMG_3375

นางสาวอุบลรัตน์  สักแกแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์

นายคมศร  ขันตี
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
นายกรวิชญ์  ผัดแก้ว
ค.บ. คณิตศาสตร์   
นางสาวปานชีวา  เทพพา
ค.บ. คณิตศาสตร์ 

About the Author