กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอุบลรัตน์  สักแกแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกรวิชญ์ ผัดแก้ว
ค.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวปานชีวา เทพา
ค.บ. คณิตศาสตร์