กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

chaliitta

นางสาวชลิตตา  คำมูล

                                                          บธ.บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

IMG_3372

นางสาวสุรีย์  ศรีเลาว์
สส.บ.ส่งเสริมการเกษตร

IMG_3388

 นางวรินทร  หน่อแก้ว

วทบ.คหกรรมศาสตร์

%e0%b8%84

นางสาวธารวิมล  สุขเกษม
ศษ.บ.อุตสาหกรรมศึกษา

นางสาวนัทธิณี พรหมณี

กศ.บ เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

นายโต้ง  หน่อแก้ว

วทบ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

About the Author