กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางสาวนภัทรธมณฑ์ สุขเกษม
ศษ.บ.อุตสาหกรรมศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางปรินีย์ สุริวงค์
ศษ.บ.คหกรรมศาสตร์

นายปรัชญา ผัดขัน
ศษ.บ.เกษตรกรรม