กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนางสาวธารวิมล  สุขเกษม
ศษ.บ.อุตสาหกรรมศึกษา

นางปรินีย์ สุริวงค์
คหกรรม