กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัทรธมณฑ์ สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวินัย คำยันต์

นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว

นางสาวกัญชริญา ปนธะรังสี

นางปรินีย์ สุริวงค์

นางสาวปานทิพย์ โปทา

นายวรวุฒน์ อุดนัน

นายปรัชญา ผัดขัน