กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางสาวนภัทรธมณฑ์ สุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายวินัย คำยันต์
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายนพฤทธิ์ ฟักแก้ว
หัวหน้างานพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียน

นางสาวกัญชริญา ปนธะรังสี
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน

นางปรินีย์ สุริวงค์
หัวหน้างานโภชนาการ โรงอาหาร และงานปฏิคม

นางสาวเหมย แซ่ฟุ
หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

นางสาววรรณภา ทะอินทร์
หัวหน้างานระบบน้ำและสาธารณูปโภค

นายจตุพงษ์ สอนศรี
หัวหน้างานแม่บ้าน

นางสาวปานทิพย์ โปทา
งานเลขานุการ